bogdaniec01 bogdaniec02 bogdaniec03 bogdaniec04 bogdaniec05 bogdaniec06 bogdaniec07 bogdaniec08 bogdaniec09 bogdaniec10
PL EN DE

PEŁNOMOCNIK WÓJTA GMINY DS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Informacje dla osób niepełnosprawnych

 • masz pytanie zapytaj pełnomocnika Wójta ds. osób niepełnosprawnych pisz na adres:

            pelnomocnik@bogdaniec.pl

Na stronie uzyskasz informację na temat:

 • jak uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej
 • jak uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier komunikacyjnych i architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej
 • dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • świadczenia dla niepełnosprawnych studentów
 • informacje na temat placówek rehabilitacji społecznej i zawodowej
 • ulgi na przejazdy PKP i PKS
 • świadczenia na dziecko niepełnosprawne

Wszystkie informacje znajdują się poniżej.

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Z tego też powodu poszczególne części rehabilitacji są wzajemnie uwarunkowane. Jedną z nich jest rehabilitacja społeczna.

Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością Intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne. Tak więc osoba niepełnosprawna musi chcieć włączyć się w społeczeństwo, a społeczeństwo musi chcieć przyjąć tę osobę na równych prawach.

Integralną część rehabilitacji stanowi przygotowanie członków rodziny, wszystkich specjalistów pracujących oraz a także całego społeczeństwa do współżycia i współpracy z człowiekiem z niepełną sprawnością. Istotne jest tutaj upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności, o możliwościach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o możliwościach i ograniczeniach tych osób, a w konsekwencji o tym, w jakim zakresie osoby te mogą, a nawet powinny radzić sobie same, a w jakim potrzebują pomocy. Bardzo ważną rolę mają tutaj do odegrania środki masowego przekazu; wiele bowiem zależy od sposobu prezentowania problemów ludzi niepełnosprawnych i służb rehabilitacyjnych przez prasę, radio, telewizję.

Do form i metod pracy, które prowadzą do lepszego przystosowania społecznego tych osób niepełnosprawnych intelektualnie zalicza się: metodę inscenizacji społecznej czyli udział w rzeczywistych sytuacjach życiowych w towarzystwie osoby doświadczonej, realne sytuacje życiowe doświadczone wespół z innymi uczestnikami, dyskusje nad zmyślonymi wydarzeniami, wprowadzenie stosunków świata zewnętrznego do wewnętrznego życia, dzielenie się doświadczeniami życiowymi w czasie dyskusji w grupie, itp. W rehabilitacji społecznej chodzi więc o pełne włączenie osoby niepełnosprawnej intelektualnie we wszystkie przejawy życia społecznego, aby była i czuła się wartościowym użytecznym członkiem społeczeństwa, który z jednej strony korzysta ze wszelkich dóbr osiągnięć kultury i cywilizacji, a z drugiej aktywnie włącza się w ich pomnażanie. Dlatego też doniosłą rolę w rehabilitacji społecznej odgrywa integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwo.

Podstawowym celem zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie do pracy zawodowej i życia w społeczeństwie. Przygotowanie i kształcenie zawodowe umożliwia nie tylko zdobycie zawodu, ale również uczy korzystania z usług socjalnych, wynikających z umowy o pracę oraz poprzez to kształcenie dokonuje się potrójna rehabilitacja, a mianowicie: zawodowa, ekonomiczna i społeczna. Rehabilitacja zawodowa przebiega w kilku etapach: rozpoczyna się od oceny zdolności do pracy osoby niepełnosprawnej (poradnictwo zawodowe), następny etap stanowi przygotowanie do pracy poprzez szkolenie zawodowe i kształcenie zawodowe, które realizowane jest w specjalnych szkołach zawodowych, zakładach aktywności zawodowej lub w specjalnych zakładach pracy. Do realizacji tych celów niezbędne jest:

- dobre przygotowanie do pracy,

- właściwy dobór rodzaju i warunków pracy uwzględniając ich psychofizyczne możliwości i kwalifikacje zawodowe, a także zainteresowania, preferencje i aspiracje zawodowe,

- prawidłowe przygotowanie społecznego środowiska pracy do współdziałania z niepełnosprawnymi intelektualnie pracownikami,

- pomoc właściwych służb w początkowym okresie zatrudnienia.

Należy zwrócić uwagę, że praca zawodowa nie tylko daje wynagrodzenie materialne, które zaspakaja potrzeby bytowe, ale ma wpływ na kształtowanie się psychiki, rozwój osobowości i bieg życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Niestety zaspokojenie potrzeb zawodowych tych osób jest szczególnie trudne. Przyczyny tego są złożone: z jednej strony obniżenie sprawności intelektualnej sprzężone często z dodatkowymi zaburzeniami, a z drugiej ograniczona liczba zawodów, które mogą wykonywać osoby niepełnosprawne intelektualnie. Charakterystyczne dla niepełnosprawności intelektualnej cechy, takie jak: brak samodzielności i inicjatywy, skłonność do naśladownictwa, sugestywność, a także obniżona zdolność samooceny stwarzają dodatkowe trudności w przystosowaniu zawodowym tych osób. Przy kwalifikowaniu absolwentów szkół specjalnych do podejmowania pracy zarobkowej powinny być uwzględniane następujące kryteria: stopień niepełnosprawności intelektualnej i ogólnego stanu zdrowia, poziom rozwoju intelektualnego i przystosowania społecznego, rodzaj ukończonej szkoły i posiadanych kwalifikacji, poziom kwalifikacji (wiedza zawodowa, postawa i umiejętności zawodowe), cech osobowościowych i społeczno-obywatelskich, lokalne możliwości zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. 

 Placówki rehabilitacji społecznej i zawodowej

 

Jak uzyskać stopień niepełnosprawności

                              - Wniosek o stopień niepełnosprawności dla dziecka

                              - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla dziecka

 

                              - Wniosek o stopień niepełnosprawności dorośli

                              - Zaświadczenie o stanie zdrowia dorośli

 

Jak zdobyć dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego ?

                               - Wykaz sprzętu medycznego           

                               - Wniosek o dofinansowanie do sprzętu z NFZ

                               - Wniosek o dofinansowanie do sprzętu z PCPR

                               - Załącznik do wniosku PCPR

 

Jak uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych ?

                              - Wniosek na likwidację barier technicznych

                              - Zaświadczenie lekarskie

 

Jak uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ?

                               - Informacja o turnusach rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON

                               - Załącznik

                               - Formularz wniosku o turnus rehabilitacyjny

                               - Oświadczenie

 

Świadczenie pielęgnacyjne na dzieci

                              - Specjalny zasiłek opiekuńczy

                              - Świadczenia dla opiekunów dorosłych dzieci

 


 

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

 

         Informujemy że Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej we współpracy z Oddziałem Lubuskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje lubuską edycję „Lady D”.

      Konkurs organizowany jest od 2002 roku przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet, w której mam przyjemność pracować.

            Skrót „Lady D” z angielskiego pochodzi od wyrażenia Lady Disabled - Dama Niepełnosprawna. Jego celem jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet  wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

          Kandydatki muszą być mieszkankami województwa lubuskiego i nie mogą być laureatkami wcześniejszych edycji konkursu. Laureatki zostaną wybrane przez kapitułę w pięciu kategoriach, a następnie przejdą do kolejnego etapu na szczeblu krajowym.

                                                                                              Z poważaniem Krystyna Sibińska

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

___________________________________________________________________________________________________

Przydatne strony internetowe:

 1) http://www.bip.powiatgorzowski.pl

w zakładce „jednostki organizacyjne” znajdują się informacje z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym i wnioski o dofinansowanie turnusu, likwidacji barier architektonicznych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji i inne,  klikając na:

         - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 jak i również wnioski o wydanie stopnia niepełnosprawności klikając na:

         - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

 

 2) http://www.pfron.org.pl/

Na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdują się informacje z jakiego programu może osoba niepełnosprawna skorzystać i jaki jest w danym momencie realizowany.

 

3) http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych można sprawdzić jakie prawa ma osoba niepełnosprawna i z jakiego szkolenia możne skorzystać

 

 

 

UG Bogdaniec
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • OWES
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Lubuskie warte zachodu
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Kraina Szlaków Turystycznych
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Gazeta Lubuska
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Pro Europa Viadrina
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x