bogdaniec01 bogdaniec02 bogdaniec03 bogdaniec04 bogdaniec05 bogdaniec06 bogdaniec07 bogdaniec08 bogdaniec09 bogdaniec10
PL EN DE

Zgłaszanie zgromadzeń

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Bogdaniec

ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec

Sekretariat, I piętro,

tel.: 095 75 10 210,

fax: 095 75 10 209,

e-mail: urzad@bogdaniec.pl,

http://www.bogdaniec.pl

 

Zgromadzenia w trybie uproszczonym (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) zgłaszać można w dni robocze:

 • e-mail: urzad@bogdaniec.pl,
 • tel.: 095 75 10 210,
 • fax: 095 75 10 209,

 

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Godziny przyjmowania klientów:

Urząd Gminy Bogdaniec

poniedziałek 7:30—17:00

wtorek 7:30—15:30

środa 7:30—15:30

czwartek 7:30—15:30

piątek 7:30—14:00

 

Uwagi:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

 • Organizowanych przez organy władzy publicznej;
 • Odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Opłaty:

Zawiadomienie nie podlega opłacie

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).

 

Zawiadomienie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia,
 • jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia
o zgromadzeniu. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

 • Jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 • Jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo  o zgromadzeniach.

 

Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń: 

Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany
w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Zgodnie z tą procedurą  organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organ gminy, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 • Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zgłoszenia zgromadzeń w trybie uproszczonym dokonuje się:

tel.: 095 75 10 210 (w dni robocze),

fax: 095 75 10 209,

e-mail: urzad@bogdaniec.pl,

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015.poz.1485)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
 • zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w powszechnie stosowanym formacie paszportowym/dowodowym/legitymacyjnym
 • w przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia jest inna osoba niż organizator do zawiadomienia należy dołączyć pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.

 

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU w TRYBIE UPROSZCZONYM

UG Bogdaniec
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • OWES
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Lubuskie warte zachodu
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Kraina Szlaków Turystycznych
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Gazeta Lubuska
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Pro Europa Viadrina
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x